Light Steel Indigo
DE EN ES FR HR IT NL PL PT SR SV
Auto °C °F

Warunki korzystania

OGÓLNE WARUNKI

artykuł 1
1. Niniejsze Ogólne Warunki (dalej: Regulamin) regulują stosunki pomiędzy firmą Portal (dalej: Administrator), która zarządza portalem internetowym Geo Weather (dalej: Portal), z jednej strony, a z drugiej strony użytkownicy Portalu i usług (dalej: Użytkownik).
2. Termin Użytkownik obejmuje następujące podgrupy:
A. osoba odwiedzająca Portal jako użytkownik usług (dalej: Gość)
B. podmiot gospodarczy wymieniony w Portalu (dalej: Przedsiębiorca)

Artykuł 2
1. We wszystkich wzajemnych relacjach pomiędzy Menedżerem a Użytkownikiem, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, stosuje się odpowiednio obowiązujące regulacje UE.

Artykuł 3
1. Wchodząc i korzystając z treści lub usług Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z nich i korzystanie z nich zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje niniejszy Regulamin oraz wszelkie inne zasady korzystania z Portalu i usług świadczonych za jego pośrednictwem.
2. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z Regulaminem, ma obowiązek natychmiastowego opuszczenia Portalu i zaprzestania korzystania z jakiejkolwiek części Portalu oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem.

Artykuł 4
1. Korzystając z zawartości Portalu Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z niego i wyraża zgodę na korzystanie z zawartości Portalu na własne ryzyko.

Artykuł 5
1. Menedżer całkowicie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, jaka może w jakikolwiek sposób wynikać lub w jakikolwiek sposób być związana z korzystaniem z Portalu, za jakiekolwiek działania Użytkownika korzystającego lub nadużywającego Portalu.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, jakie wyrządzi sobie lub osobie trzeciej w związku z korzystaniem lub niewłaściwym korzystaniem z Portalu.

Artykuł 6
1. Menedżer może zmienić lub uzupełnić Regulamin w każdym czasie, bez uprzedniego powiadomienia i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z takich zmian.
2. Zmiany te wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Portalu.
3. Kontynuacja dostępu do Portalu i korzystanie z jakiejkolwiek części jego treści lub usług będzie równoznaczne z akceptacją zmienionego lub uzupełnionego Regulaminu.

Artykuł 7
1. Rejestracja, jako usługa świadczona przez Menedżera na rzecz Przedsiębiorcy, polega m.in. na:
A. wpis danych gospodarczych Przedsiębiorcy do wykazu podmiotów gospodarczych w Portalu
B. udostępnienie danych biznesowych Przedsiębiorcy poprzez wyszukiwarkę biznesową w ramach Portalu
C. udostępnienie danych biznesowych przedsiębiorcy wiodącym na świecie wyszukiwarkom internetowym
D. przydzielenie Przedsiębiorcy własnej strony internetowej w ramach Portalu, służącej do wyświetlania danych biznesowych Przedsiębiorcy oraz promowania go i jego działalności
mi. przyznanie prawa dostępu do części administracyjnej Portalu za pośrednictwem którego Przedsiębiorca może m.in. samodzielnie edytować zawartość własnej strony internetowej w ramach Portalu
2. Po otrzymaniu wpłaty Zarządzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wpłaty, dokona wpisu Przedsiębiorcy na listę Portalu oraz udostępni informację do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony internetowej portal.

Artykuł 8
1. Przedsiębiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość danych o Przedsiębiorcy.
2. Wszelkie nieprawidłowości lub zmiany Przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić Zarządzającemu pisemnie, listownie, pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Portalu.

Artykuł 9
1. Zarządzający, zgodnie z własnymi możliwościami technicznymi, umożliwi Przedsiębiorcy samodzielną edycję danych poprzez odpowiednie strony administracyjne w Portalu, do czego Przedsiębiorcy zostaną przesłane dane dostępowe, w tym hasło.
2. Przedsiębiorca, jak każdy inny Użytkownik, zobowiązany jest przechowywać dane dostępowe i hasło w bezpiecznym miejscu.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym przechowywaniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym wykorzystaniem danych dostępowych.
4. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności z jakiejkolwiek przyczyny i za jakąkolwiek szkodę, jaka może powstać Użytkownikowi lub osobom trzecim w wyniku postępowania niezgodnego z niniejszymi postanowieniami.

Artykuł 10
1. Żądanie wpisu Przedsiębiorcy na listę Portalu Użytkownik może złożyć pisemnie, pocztą, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Portalu.
2. W celu przyspieszenia i uproszczenia procedury Zarządzający z własnej inicjatywy kieruje pismo z ofertą rejestracji do nowo rejestrowanych podmiotów gospodarczych na adres siedziby.
3. Oferta nie podlega przeniesieniu, nie może być wykorzystana zamiast faktury odpisowej i nie ma charakteru wiążącego.
4. Ważność oferty wygasa po upływie terminu płatności podanego na samej ofercie.
5. List ofertowy zawiera poufne dane i informacje, które m.in. służą do logowania się do systemu zarządzania treścią, rachunków oraz aplikacji skarbówki, dlatego w żadnym wypadku nie wolno ich udostępniać osobom trzecim.

Artykuł 11
1. Opłata za wpis Przedsiębiorcy na listę Portalu ustalana jest w zależności od dotychczasowych wskaźników statystycznych.
2. W przypadku uiszczenia opłaty w terminie określonym w ofercie udzielany jest rabat, tj. wysokość opłaty jest pomniejszana o zatwierdzony rabat.
3. Po upływie terminu płatności oferty traci się prawo do rabatu, czyli naliczenia opłaty rejestracyjnej w całości.
4. Po otrzymaniu płatności Menedżer wystawi fakturę za wykonaną usługę, którą można pobrać ze strony internetowej Portalu.

Artykuł 12
1. Zarządzający zastrzega sobie prawo, w każdej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia, do modyfikacji, zaprzestania lub uzupełnienia jakiejkolwiek części swojej działalności, w tym także strony internetowej Portalu.
2. Zabrania się bez pisemnej zgody Zarządzającego modyfikować, kopiować, wyświetlać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać, rozpowszechniać lub przekazywać zawartość Portalu.
3. Zabronione jest bez wyjątku kopiowanie, wyświetlanie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie jakichkolwiek dokumentów, tekstów lub korespondencji lub części dokumentów, tekstów lub korespondencji, wystawionych przez Zarządzającego, z wyjątkiem celu, dla którego zostały one Zostały wydane. .

Artykuł 13
1. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez Menedżera jego danych w celu realizacji usługi, w tym na potrzeby własnej ewidencji i świadczenia usług oraz weryfikacji tożsamości Użytkownika, a także na kontakt z Administratorem Użytkownik korzystający z dostępnych mu mediów.
2. Użytkownik, który wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera, wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Menedżera jego danych w celu prowadzenia działań informacyjnych oraz możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem dostępnych mu mediów w celu informowania Użytkownika o aktualnych ofertach.

Artykuł 14
1. Manager zastrzega sobie prawo do odmowy lub zawieszenia świadczenia usług na rzecz Użytkownika, jeżeli uzna, że Użytkownik podał nieprawidłowe lub fałszywe informacje lub że korzysta z usług świadczonych przez Managera w sposób niewłaściwy, niezgodny z prawem lub w inny niedopuszczalny sposób sposób.
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość treści i informacji udostępnianych za pośrednictwem strony internetowej Portalu, a także za naruszenie praw autorskich i innych praw.

Artykuł 15
1. Zarządzający dołoży wszelkich starań, aby informacje zawarte w Portalu były kompletne i dokładne, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich niedokładności lub niekompletności.
2. Menedżer nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, przypadkowe, niemajątkowe lub materialne szkody, straty lub wydatki poniesione w wyniku korzystania lub niemożności korzystania ze stron internetowych Portalu.
3. Niniejsze Warunki należy interpretować i stosować zgodnie z prawem UE.
4. W przypadku sporu będzie miał wyłączną jurysdykcję Trybunał UE.