Light Steel Indigo
DE EN ES FR HR IT NL PL PT SR SV
Auto °C °F

Villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Artikel 1
1. Dessa allmänna villkor (hädanefter: villkoren) reglerar förhållandet mellan Portalen (nedan: chefen), som hanterar internetportalen Geo Weather (nedan: portalen), å ena sidan, och användarna av Portalen och tjänsterna å andra sidan (nedan: Användaren).
2. Termen Användare inkluderar följande undergrupper:
a. besökaren av portalen som användare av tjänster (nedan: besökaren)
b. en affärsenhet som är listad på portalen (nedan kallad entreprenören)

Artikel 2
1. De tillämpliga bestämmelserna EU ska gälla, när så är lämpligt, för alla ömsesidiga relationer mellan chefen och användaren, som inte regleras av dessa villkor.

Artikel 3
1. Genom att få tillgång till, samt använda innehållet eller tjänsterna på portalen, samtycker användaren till att använda och använda dem i enlighet med dessa villkor och accepterar dessa villkor och alla andra regler för användning av portalen och tjänster som tillhandahålls genom den.
2. Om Användaren inte samtycker till Villkoren är han skyldig att lämna Portalen omedelbart och sluta använda någon del av Portalen, samt de tjänster som tillhandahålls genom den.

Artikel 4
1. Genom att använda innehållet i Portalen accepterar Användaren alla risker som uppstår vid användningen av den och samtycker till att använda Portalens innehåll på egen risk.

Artikel 5
1. Chefen frånsäger sig helt allt ansvar som på något sätt kan uppstå från, eller på något sätt relaterat till användningen av Portalen, för eventuella handlingar av Användaren som använder eller missbrukar Portalen.
2. Användaren är ansvarig för all skada som den kan orsaka på sig själv eller någon tredje part i samband med användning eller missbruk av användningen av portalen.

Artikel 6
1. Förvaltaren kan ändra eller ändra Villkoren när som helst, utan föregående meddelande, och ska inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser som uppstår av sådana ändringar.
2. Dessa ändringar träder i kraft vid publicering på Portalen.
3. Genom att fortsätta att komma åt portalen och använda någon del av dess innehåll eller tjänster kommer användaren att anses godkänna sådana ändrade eller kompletterade villkor.

Artikel 7
1. Registrering, som en tjänst som tillhandahålls av chefen till entreprenören, består av, inklusive men inte begränsat till:
a. inmatning av företagsdata för entreprenören i listan över affärsenheter på portalen
b. göra Entreprenörens affärsdata tillgänglig via en företagssökmotor inom Portalen
c. exponera entreprenörens affärsdata för världens ledande sökmotorer på Internet
d. tilldela entreprenören en egen webbplats inom portalen för att visa entreprenörens affärsdata och marknadsföra den, såväl som dess aktiviteter
e. beviljande av rätt till åtkomst till den administrativa delen av portalen genom vilken bland annat entreprenören har rätt att självständigt redigera innehållet på sin egen webbplats inom portalen
2. Efter mottagandet av betalningen kommer Förvaltaren, så snart som möjligt, och senast 30 dagar från dagen för mottagandet av betalningen, ange entreprenören i portalens lista och göra informationen tillgänglig för allmänheten via webbplatsen för portalen.

Artikel 8
1. Entreprenören är ensam ansvarig för riktigheten av uppgifterna om Företagaren.
2. Eventuella oegentligheter eller förändringar är Företagaren skyldig att rapportera till Chefen skriftligen, per post, via e-post eller via kontaktformulär på Portalens webbplats.

Artikel 9
1. Förvaltaren kommer, i enlighet med sin egen tekniska förmåga, att göra det möjligt för företagaren att självständigt redigera uppgifterna via lämpliga administrativa sidor på portalen, för vilka företagaren kommer att skickas åtkomstdata, inklusive ett lösenord.
2. Entreprenören är, liksom alla andra användare, skyldig att förvara åtkomstdata och lösenord på en säker plats.
3. Användaren är ansvarig för all skada som orsakas av felaktig lagring, missbruk eller obehörig användning av åtkomstdata.
4. Förvaltaren ska inte hållas ansvarig på några grunder och för eventuell skada som kan uppstå för Användaren eller tredje part som ett resultat av att agera i strid med dessa bestämmelser.

Artikel 10
1. Begäran om inträde av entreprenören i portalens lista kan användaren skicka in skriftligt, per post, e-post eller via kontaktformuläret på portalens webbplats.
2. I syfte att påskynda och förenkla förfarandet ska Förvaltaren på eget initiativ sända ett brev med ett erbjudande om registrering till nyregistrerade affärsenheter till den registrerade adressen för det registrerade kontoret.
3. Erbjudandet är inte överlåtbart, kan inte användas istället för kostnadsavskrivningsfaktura och är inte bindande.
4. Budets giltighet löper ut efter den betalningsfrist som anges på själva budet.
5. Anbudsbrevet innehåller konfidentiella uppgifter och information som bland annat används för att logga in på innehållshanteringssystemet, konton och finansförvaltningens applikation, därför får de inte i något fall göra dem tillgängliga för tredje part.

Artikel 11
1. Avgiften för en entreprenörs inträde i portalens lista definieras beroende på tidigare statistiska indikatorer.
2. Om avgiften betalas inom den tid som anges i erbjudandet lämnas rabatt, det vill säga avgiftens storlek minskas med den godkända rabatten.
3. Vid utgången av tidsfristen för betalning av erbjudandet förloras rätten till rabatt, dvs anmälningsavgiften kommer att beräknas i sin helhet.
4. Efter mottagandet av betalningen kommer Förvaltaren att utfärda en faktura för den utförda tjänsten, som kan laddas ner från Portalens webbplats.

Artikel 12
1. Chefen förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra, avbryta eller komplettera någon del av sin verksamhet, inklusive portalens webbplats.
2. Det är förbjudet, utan skriftligt medgivande från Förvaltaren, att modifiera, kopiera, visa eller på annat sätt använda, distribuera eller överföra innehållet i Portalen.
3. Det är förbjudet, utan undantag, att kopiera, visa eller på annat sätt använda, distribuera eller överföra dokument, texter eller korrespondens eller delar av dokument, texter eller korrespondens, utfärdade av Förvaltaren, förutom för det ändamål för vilket de utfärdades. .

Artikel 13
1. Tjänsteanvändaren samtycker till att Förvaltaren får använda och behandla hans uppgifter i syfte att utföra tjänsten, vilket inkluderar behoven av hans egna register och tillhandahållande av tjänster samt verifiering av Användarens identitet, och att han kan kontakta Användare som använder media tillgängligt för honom.
2. Användaren som har samtyckt till att ta emot nyhetsbrevet samtycker till att Förvaltaren får använda hans uppgifter i informationssyfte och kan kontakta Användaren med hjälp av media som är tillgänglig för honom i syfte att informera Användaren om aktuella erbjudanden.

Artikel 14
1. Förvaltaren förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta tjänsterna till Användaren, om han anser att Användaren har lämnat felaktig eller falsk information, eller att han använder tjänsterna som tillhandahålls av Förvaltaren på ett olämpligt, olagligt eller på något annat sätt oacceptabelt. sätt.
2. Användaren är ansvarig för sanningshalten i innehållet och informationen som görs tillgänglig via portalens webbplats, samt för intrång i upphovsrätt och andra rättigheter.

Artikel 15
1. Chefen kommer att göra lämpliga ansträngningar för att säkerställa att informationen på portalen är fullständig och korrekt, men ansvarar inte för felaktigheter eller ofullständighet.
2. Förvaltaren ska inte hållas ansvarig för någon direkt eller indirekt, tillfällig, icke-materiell eller materiell skada, förlust eller kostnad som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda portalens internetsidor.
3. Dessa villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med lag EU.
4. I händelse av en tvist ska den ha exklusiv jurisdiktion EU-domstolen.